Statut

STATUTUL

ASOCIAŢIEI TINERILOR ORTODOCŞI DIN PROTOPOPIATUL VISEU


Cap. 1

Denumire, sediul, forma juridică, durata şi caracterul asociaţiei

Art.1. Prezenta Asociaţie va purta denumirea de ASOCIAŢIA TINERILOR ORTODOCŞI DIN PROTOPOPIATUL VISEU

Art.2. Sediul asociaţiei este situat în Viseu de Sus str. 22 decembrie nr. 30-A, judeţul Maramureş, România.

Sediul asociatiei poate fi schimbat in baza hotararii Consiliului Director.

Art.3. Asociaţia Tinerilor Ortodocşi din Protopopiatul Viseu este persoană juridică română, de drept privat, constituită în baza prevederilor legii nr. 246/ 2005 cu privire la asociaţii şi fundaţii, îşi desfăşoară activitatea în cadrul şi sub ocrotirea Catedralei Episcopale a Maramureşului.

Art.4. Asociaţia Tinerilor Ortodocşi din Protopopiatul Viseu are un caracter umanitar, social, cultural, nonprofit, apolitic şi nonguvernamental.

Art. 5. Prezenta asociaţie se înfiinţează pe durată nedeterminată.

Cap. 2

Scopul şi obiectul de activitate al asociaţiei

Art.6. Asociaţia se înfiinţează în vederea:

a) reactivării conştiintei morale creştin-ortodoxe, promovarea şi aplicarea ei în special în rândul generaţiei tinere;

b) dezvoltarea socială, culturală, religioasă, sportivă, ecologică, turistică şi educaţională a societăţii;

c) organizarea de acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural, menite să contribuie la:

-reînvierea virtuţilor creştine în familie şi societate;

-atragerea tinerilor spre valorile tradiţionale ortodoxe;

-atragerea de fonduri prin relaţii oficiale şi personale, pentru construcţia catedralei şi promovarea intereselor asociaţiei;

Art.7. Obiective:

1. Desfăşurarea de activităţi, demararea unor proiecte şi a altor activităţi sau mijloace de realizare a scopurile propuse de asociaţie.

2. Desfăşurarea unor activităţi moral-religioase cu un scop si un program dinainte stabilit.

3. Sprijinirea altor asociaţii sau fundaţii cu obiect de acti­vitate asemănător, prin punerea la dispoziţie, pe bază de protocol sau contract, a bazei materiale necesare, în limita posibilităţilor;

4. Organizarea şi finanţarea de simpozioane cu tematică specifică asociaţiei precum şi participarea prin delegaţi la congrese, simpozioane sau alte forme de participare, organizate în ţară sau în străinătate.

5. Editarea de publicaţii în scopul promovării imaginii asociaţiei.

6. Acordarea de ajutoare şi donaţii oricărui membru al Asociaţiei sau altei per­soane aflate în dificultate, pe baza unei cereri şi a unei situaţii justificative adre­sate conducerii Asociaţiei.

7. Colaborarea cu persoane fizice, juridice, organizatii sau firme din ţară şi din străinătate. Întreprinderea oricăror activităţi, colaborări şi acţiuni utile realizării scopului Asociaţiei:

8. Desfăşurarea oricărui tip de activităţi cu temă culturală, socială, religioasă, sportivă, ecologică, turistică, educaţională sau orice tema legată de scopul declarat al asociaţiei.

9. Dezvoltarea conştiinţei ecologice şi promovarea unei atitudini responsabile referitoare la mediul înconjurător.

10. Pentru promovarea tinerilor si a membrilor asociatiei se vor publica materiale informative, se vor difuza înregistrări, cărţi, reviste, pliante specifice şi alte materiale tipizate, se vor alcătui pagini de Internet, se vor organiza pelerinaje pe termen scurt şi se vor invita conferentiari din ţară şi strainătate.

11. Dezvoltarea şi implementarea unor proiecte şi strategii de lucru, în vedera autosusţinerii financiare pentru realizarea scopurilor asociaţiei.

12. Dezvoltarea unor activitati de comunicatii si mass media.

13. Prestari servicii de transport intern si international de marfa si persoane, cu mijloace proprii sau inchiriate a caror rezultate patrimoniale sa fie folosite exclusiv pentru activitati caritabile si pentru buna functionare a Asociatiei.

Cap.3

Membri, atribuţii şi responsabilităţi

Art.8. Cum pot deveni membru

Poate deveni membru al Asociaţiei orice persoană fizică sau juridică, din ţară sau străinătate, care aderă la Statutul asociaţiei, respectă Regulamentul de Ordine Interioară şi participă la realizarea scopurilor acesteia prin activitate proprie, prin susţinere materială şi mo­ral-spirituală.

Cel care candideaza la calitatea de membru al aspciaţiei trebuie sa completeze în scris un formluar tipizat şi să facă dovada faptului că este botezat în cultul ortodox.

Calitatea de membru se acordă de către Adunarea Generală pe baza cererii scrise a solicitantului.

Art.9. Atribuţii şi responsabilităţi ale membrilor:

1. să respecte Statutul Asociaţiei, Regulamentul de Ordine Interioară, precum şi hotărârile Consiliului Director, fără rezerve.

2. să participe la întâlnirile Asociaţiei şi să aibă o ţinută morală ireproşabilă;

3. să aleagă şi să fie ales, dacă au implinit varsta de 18 ani, au aptitudini si capacitate pentru functiile la care candideaza si nu au suferit nici o condamnare penala;

4. să aibă iniţiative proprii referitoare la dezvoltarea asociaţiei;

5. să participe la Adunările Generale;

6. să plătească cotizaţia al cărei cuantum lunar este stabilit de Consiliul Director.

7. Să fie loial asociaţiei şi să se implice în mod activ la realizarea scopului ei şi la desfăşurarea oricărui tip de activitate din cadrul ei;

8. să anunţe schimbările privitoare la datele personale survenite pe parcurs (nume, adresă, telefon etc.) pentru a putea comunica;

9. orice membru se poate retrage din asociaţie, anunţând Consiliul Director în scris, cu 15 zile înainte de data din care nu va mai activa;

10. Membrii care nu-şi îndeplinesc îndatoririle prevăzute la articolul 7, sunt consideraţi membri pasivi. Tot în situaţia de membru pasiv se află şi persoanele care nu se încadrează în punctele Regulamentului de Ordine Interioara.

11. se va considera membru pasiv şi membrul care nu va participa la mai multe sedinţe consecutive, numărul lor fiind stabilit prin Regulamentul de Ordine Interioara, întocmit de Consiliul de Conducere al asociaţiei.

Art.10. Cum poate fi exclus un membru din asociaţie

Un membru poate fi exclus din asociaţie de către Adunarea Generală sau Consiliul director, când activitatea celui în cauză contravine prevederilor statutului sau Regulamentului de Ordine Interioară, aduce prejudicii morale sau materiale Asociaţiei sau nu activează şi nu-şi plăteşte cotizaţia intr-un timp prevăzut de Regulamentul de Ordine Interioară. Înainte de excluderea definitivă, cel în cauză va primi un avertisment scris din partea Consiliului Director, în care i se va aduce la cunoştinţă situaţia în care se află, într-un mod argumentat.

Înainte de excludere, fiecărui membru trebuie să i se ofere posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere în şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei. Ex­cluderea se comunică celui în cauză printr-o scrisoare recomandată de către Con­siliul Director sau în mod direct de către Consiliul Director .

Art.11. Felurile membrilor:

Membrii fondatori

Membrii activi/pasivi

Membrii onorifici

Cap. 4

Organele asociaţiei

Art.12. Organele Asociaţiei sunt:

a) Adunarea Generală

b) Consiliul Director

c) Comisia de cenzori

Art.13. Adunarea Generală

a) Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor asociaţi.

b) Asociaţii care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării generale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie colaterală si a finilor lor până la gradul al patrulea, inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot, în caz contrar răspunzând pentru daunele cauzate Asociaţiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

c) Adunarea Generală ordinară se convoacă cel puţin o dată pe an, de către Consiliul Director, care comunică tuturor membrilor, data, ora şi locul întâlnirii.

d) Adunarea generală este considerată valabil constituită dacă sunt prezenţi 2/3 din membrii săi activi, iar deciziile se iau cu majoritate simplă de voturi a membrilor prezenţi la adu­nare. Dacă după prima convocare nu se poate realiza majoritatea necesară desfă­şurării Adunării Generale, se va face o nouă convocare, când aceasta se va ţine cu numărul membrilor prezenţi.

e) Adunarea Generală extraordinară se convoacă la fel ca şi Adunarea Gene­rală ordinară, cu respectarea aceleiaşi proceduri, oridecâteori este nevoie.

Art.14. Atribuţiile Adunării Generale

a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei;

b) hotărăşte înfiinţarea de filiale;

c) dezbate şi aprobă raportul anual de activitate şi bugetul de venituri şi chel­tuieli prezentat de Consiliul Director precum şi raportul cenzorului;

d) decide asupra modificării Statutului cu majoritate de 2/3 din numărul membri­lor activi;

e) înfiinţează filiale;

f) ia măsuri în vederea bunului mers al Asociaţiei şi al activităţilor Asociaţiei;

g) Adunarea Generală poate hotărî înfiinţarea unor unităţi economice pentru susţinerea scopului şi activităţii Asociaţiei;

h) Aprobă Regulamentul de Ordine Interioară al Asociaţiei.

i) Hotararile Adunarii generale se iau cu majoritatea simpla a celor prezenti, cu exceptia celor care au ca obiect dizolvarea asociatiei sau modificarea scopului ei.

j) Adunarea generala este condusa de presedinte sau, in lipsa, de inlocuitorul sau care are obligatia sa comunice situatia prezentei asociatilor si lista nominala a celor prezenti.

k) Cu ocazia fiecarei adunari generale se intocmeste un proces-verbal cu modul ei de desfasurare, dezbaterile care au avut loc si hotararile care s-au luat.

l) Asociatii absenti iau cunostinta de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul asociatiei.

m) Hotararile Adunarii generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.

Art.15. Consiliul Director

Consiliul Director este organul de conducere al Asociaţiei alcătuit din preşedinte executiv, vicepreşedinte/ vicepreşedinţi, secretar şi preot îndrumător. Membrii Consiliului Director se aleg prin vot secret de Adunarea Generală.

Nu poate fi membru al Consiliului director, iar dacă este, pierde această calitate cel care ocupă funcţie de coducere: în cadrul unei instituţii publice, dacă Asociaţia sprijină activitatea acelei instituţii publice.

Art.16. Atribuţiile Consiliului Director

a. duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale;

b. exercită conducerea asociaţiei şi administrează patrimoniul Asociaţiei;

c. elaborează un Regulament de Ordine Interioară;

d. stabileşte strategia şi mijloacele de atingere a scopurilor Asociaţiei;

e. încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;

f. aprobă bilanţul contabil;

g. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli;

h. elaborează proiectul programelor Asociaţiei şi calendarul evenimentelor urmatoare.

i. acţionează pentru atragerea de noi membri;

j. Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau de fiecare dată când nevoile Asociaţiei o impun

k. Consiliul director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri valabile cu o jumătate plus unu din voturi.

Art.17. Preşedintele Asociaţiei

Preşedintele este ales pe baza votului deliberativ al membrilor Adunării Generale şi poate fi ajutat de 1-2 vicepreşedinţi, poate da mandat de reprezentare altor membri ai Asociaţiei.

Preşedintele Asociaţiei este în acelaşi timp şi Preşedintele Consiliului Director.

Art.18. Preşedintele Asociaţiei îndeplineşte următoarele atributii:

conduce în mod operativ lucrările Adunării Generale şi ale Consiliului Director;

convoacă şi prezidează Adunarea Generală a membrilor şi Consiliul Director şi propune problematica ce va face obiectul ordinii de zi;

organizează acţiuni concrete pentru realizarea scopului si obiectivelor Asociaţiei;

prezintă rapoartele privind activitatea Consiliului Director;

reprezintă Asociaţia în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, române sau străine, cu autorităţile şi în faţa instanţelor de judecată;

poate delega şi supraveghea o parte din atribuţiile sale, temporar sau permanent, Vicepreşedinţilor sau Secretarului General;

aprobă Regulamentul de Ordine Interioară şi alte regulamente;

angajează patrimoniul Asociatiei, în limitele competenţei stabilite de Consiliul Director, în vederea atingerii scopurilor Asociaţiei;

îndeplineşte alte sarcini stabilite de Adunarea Generală şi Consiliul Director;

coordonează şi supraveghează derularea contractelor de parteneriat;

dă acceptul pentru donaţiile făcute/primite de către Asociaţie;

efectuează orice fel de operaţiuni bancare;

încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;

negociază cu salariaţii drepturile băneşti ale acestora;

coordonează efectuarea cheltuielilor prevăzute în buget, putând aproba şi efectuarea unor cheltuieli neprevăzute;

reprezintă Asociaţia în ţară şi în străinătate, în raport cu alte organizaţii sau instituţii;

încheie parteneriate cu organisme române sau străine, în interesul Asociaţiei.

Art.19. Atribuţiile Vicepreşedintelui

Vicepreşedintele Asociaţiei este şi Vicepreşedintele Consiliului Director. El este ales de Adunarea Generală şi îndeplineşte, temporar sau permanent, o parte din atribuţiile Preşedintelui. Îndeplineşte sarcinile fixate de Preşedinte, de Consiliul Director şi de Adunarea Generală. Este înlocuitor de drept al Preşedintelui, în cazul în care acesta lipseşte sau se află în incapacitatea de a-şi exercita atribuţiile.

Art 20. Atribuţiile Secretarului General

Activitatea de organizare, analiză şi conducerea operativă a activităţii Asociaţiei şi a executivului va fi asigurată de către Secretarul General, în limitele competenţelor delegate de Consiliul Director şi Preşedinte.

Secretarul General al Asociaţiei răspunde de activitatea sa în faţa Preşedintelui şi în faţa organelor de conducere ale organizaţiei si are următoarele atribuţii:

coordonează activităţile curente ale Asociaţiei, efectuează toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al Asociaţiei, în limita competenţelor acordate de către Consiliul Director şi Preşedinte;

răspunde în faţa Consiliului Director şi a Adunării Generale de activităţile desfăşurate, de deciziile luate, de gestionarea mijloacelor financiare şi materiale ale Asociaţiei, are drept de semnătură în operaţiunile financiare;

întocmeşte proiectul planului anual de activităţi;

îndeplineşte alte sarcini stabilite de Consiliul Director şi Preşedinte;

ţine si arhivează, în condiţiile prevăzute de lege, registrele asociaţiei;

Art.21. Secretarul General conduce activităţile economico-administrative curente ale Asociaţiei sub îndrumarea Preşedintelui.

Art.22. Secretarul General al Asociaţiei răspunde material, civil şi penal, potrivit legii, faţă de Asociaţie.

Cap. 5

Patrimoniul, veniturile şi cheltuielile Asociaţiei

Art. 23. Acesta poate fi constituit din:

a) bunuri mobile şi imobile achiziţionate;

b) fonduri proprii şi atrase;

c) fonduri puse la dispoziţie de persoane fizice sau juridice, din ţară şi străinătate;

d) fonduri băneşti;

e) mijloace circulante şi fonduri fixe;

f) alte elemente de patrimoniu.

Art.24 Veniturile asociaţiei se constituie din următoarele surse:

a) cotizaţiile membrilor;

b) dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile;

c) donaţii, sponsorizări, legate;

d) venituri realizate din activităţi economice directe;

e) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;

f) resurse obţinute de la bugetul de stat, de la bugetele locale sau din alte fi­nanţări;

g) alte venituri prevăzute de lege.

Art.25 Asociaţia poate desfăşura activităţi economice directe, cu caracter accesoriu şi în strânsă legătură cu scopul său principal, poate în­fiinţa societăţi comerciale şi poate efectua investiţii în interesul Asociaţiei.

Art.26. În cazul dizolvării asociaţiei, patrimoniul revine Protopopiatului Viseu

Cap. 6

Dispoziţii finale

Art.27 Asociaţia este liberă şi independentă, nu se subordonează nici unui for politic sau administrativ. Asociaţia are autonomie totală în decizii.

Art.28 Asociaţia poate crea filiale în condiţiile legii.

Art.29 Poate fi finanţată de statul român cu respectarea prevederilor de mai sus. Asociaţia colaborează cu ministerele şi forurile române şi internaţionale ce vizează partea socială, religioasa, culturală, economică, sportivă, ecologică, turistică, educaţională şi nu numai.

Art.30 Asociaţia recunoaşte şi respectă legile statului român.

Retele sociale: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856